ALGEMENE VOORWAARDEN 

Gegevens Memories By Babette
Naam: Babette van Altena
Adres: Beukenlaan , 1231BW Loosdrecht
Telefoon: 06 23 911 056
Mail: info@memoriesbybabette.nl
KVK: 


Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van fotografie(videografie) door Babette van Altena-Tang, handelend onder de naam: Memories by Babette.
Bij het boeken van een fotoshoot of als videograaf gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Memories by Babette. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Offertes

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In de offerte staan het aantal uren omschreven. De prijzen genoemd in offertes zijn 72 uur geldig. 

Nadat is aangegeven dat men definitief van de offerte gebruik wil maken en de offerte vervolgens getekend of bevestigd per mail en binnen 72 uur geretourneerd is, wordt de offerte een overeenkomst en wordt de betreffende datum en het afgesproken aantal uren definitief in de agenda gezet. Met het tekenen van de overeenkomst gaat de opdrachtgever akkoord met het vooraf betalen van het bedrag genoemd in de offerte en met het reserveren van de vermelde datum. De datum voor huwelijks videograaf wordt dus enkel gereserveerd na het getekend terug sturen van de offerte of de bevestiging per mail.

Reiskosten

Memories by Babette doet de eerste 20km voor haar eigen rekening nemen. Voor de overige kilometers geldt een kilometerprijs van €0,27 p/km.

 

Wijzigingen in de offerte

Het aantal uren van het gekozen pakket voor huwelijks videograaf kan tot een maand voor de trouwdatum worden uitgebreid en voor de prijzen die in de offerte vermeld staan, tenzij anders is overeengekomen. Het pakket kan niet worden verkleind. Het pakket op vrijdagen kan enkel in overleg worden uitgebreid, mits er op zaterdag geen bruiloft is tegen de op dat moment geldende pakketprijzen. De datum kan eenmalig worden verzet mits de nieuw gekozen datum nog beschikbaar is. Is de datum niet meer beschikbaar dan kan de aanbetaling niet worden geretourneerd.

 

 

Toeslagen

Voor bijzondere data zoals feestdagen als kerst en oud en nieuw gelden tarieven met toeslagen. Deze toeslagen zullen op de offerte vermeld worden.

 

 

Locaties

Voor fotografie of videografie op locatie geldt dat men zelf verantwoordelijk is voor het kiezen van de definitieve locatie voor de fotoshoot/film. Memories by Babette denkt uiteraard graag mee.

  • Indien een bepaalde locatie gewenst is tbv de fotoreportage/film, is de klant verantwoordelijk voor alle locatievergoedingen zoals toegangskosten, parkeren etc. De klant is ook verantwoordelijk voor het regelen van de locatie.

Levering materiaal

Voor film
De klant krijgt een film met de ± omgeschreven minuten dat is overeengekomen. Prijs voor muziekrechten zitten niet bij de prijs in. De film zal dan ook met stock muziek aangeleverd worden. Of de klant zal de meerprijs voor de muziek betalen. Het is wel mogelijk om zelf gekozen muziek te hebben als de film alleen voor privé doeleinde wordt gebruikt. Het is mogelijk om bij bruiloften, begrafenissen of feesten al het ruwe materiaal te ontvangen, dit kan alleen als de klant een lege hard disk met minimaal 40 GB aanlevert. De gemonteerde film zal via WeTransfer naar de klant toegestuurd worden. 

Memories by Babette zal zo snel mogelijk de film monteren, dit is binnen maximaal één maand na de trouwdag.

De klant krijgt het ruwe materiaal, maar Memories By Babette blijft eigenaar van het materiaal. De klant mag dan ook niet het materiaal doorsturen naar derden of verkopen/weggeven voor commercieel doeleinde. Mocht de klant iets willen gebruiken moet dit ten alle tijden in overleg met Memories by Babette. Mocht het ruwe materiaal toch gebruikt worden zonder overleg kan Memories by Babette daar kosten voor in rekening brengen. (Of eventueel juridische stappen ondernemen.)

Voor fotografie 

De bewerkte foto’s worden in hoge resolutie, binnen drie weken na de shootdatum geleverd, tenzij anders is overeengekomen. Als de foto's gedeeld worden in het openbaar moet daar ten alle tijden een watermerk opzitten van Memories by Babette tenzij anders is overeengekomen. 

Publicatie door de fotograaf

Foto’s uit alle mogelijke reportages (met uitzondering van Boudoir) mogen door Memories by Babette gebruikt worden ter promotie van de beroepsactiviteiten op eigen website en social media. Niet mogen publiceren van de beelden kost €50,- extra.

Auteursrecht foto’s 

Het eigendom van de foto's of film materiaal liggen ten alle tijden bij Memories by Babette.

– Het auteursrecht van de foto/film berust te allen tijde bij de fotograaf/videograaf.
– Het is niet toegestaan foto’s van fotograaf, in welke vorm dan ook, aan te passen en deze op internet te plaatsen, de          aangeleverde foto’s/film met watermerk mogen wel gedeeld worden met naamsvermelding.
– Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in              gedrukte media of op internet. 
– De klant geeft de fotograaf toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor promotie doeleinden. Zoals: blog, portfolio, social media, wedstrijden. De klant kan schriftelijk of per email vóór de fotoshoot/draaidag aangeven hier bezwaar tegen te maken. De factuur wordt dan verhoogd met €50,-  en zal Memories by Babette het materiaal dan niet gebruiken.
–  De klant mag foto’s voor privégebruik op Social Media plaatsen. Hierbij dient te allen tijde vermeld te worden : "Foto’s gemaakt door Memories by Babette" of "Gefilmd door Memories by Babette" , naast vermelding van de website: www.memoriesbybabette.nl

 

Fotograven tijdens huwelijk

Indien de klant een professionele fotograaf inhuurt is het fijn om vooraf door te geven welke fotograaf dit dan is.Uiteraard zal Memories by Babette altijd proberen zo goed mogelijk samen te werken met de fotograaf dat beide het beste beeld hebben. Echter als het niet mogelijk blijkt samen te werken vanaf het beste punt kan de Memories by Babette niet aansprakelijk worden gesteld voor het missen van beelden indien derden ‘door het beeld lopen’. Als videograaf zal ik uiteraard mijn uiterste best doen tot een goed eindresultaat te komen voor beide partijen. 

 

Bewaren bestanden

De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de aangeleverde bestanden. Bestanden worden tot drie maanden na aanlevering bewaard door Memories by Babette.
Niet gebruikt materiaal is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar. 

Cadeaubonnen

Cadeaubonnen zijn geldig tot en met 1 jaar na uitgifte datum tenzij op de cadeaubon een andere datum wordt vermeld. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten. 

Wijze van betalen

Aanbetaling:

De klant moet na het bevestigen van de opdracht 25% van het bedrag overmaken naar Memories by Babette als aanbetaling, tenzij dit anders is overeengekomen. Indien de opdracht na bevestiging wordt gewijzigd of geannuleerd (bijvoorbeeld in geval van ziekte of bijv. een sterfgeval binnen de familie van de klant) dan zal er als eerste naar een andere datum worden gekeken. Indien verzetten niet gewenst of niet mogelijk is, dan zal de aanbetaling van 25% als compensatie van de vrij gehouden dag worden betaald.

 

Voor trouwfilm:
De factuur wordt uiterlijk twee weken voor de bruiloft verstuurd per mail. Het bedrag dient 5 werkdagen voor de huwelijksdag te zijn betaald tenzij anders overeengekomen.

Indien de opdracht na bevestiging wordt gewijzigd of geannuleerd (bijvoorbeeld in geval van ziekte of bijv. een sterfgeval binnen de familie van het bruidspaar) dan zal er als eerste naar een andere datum worden gekeken. Indien verzetten niet gewenst of niet mogelijk is, dan zal 25% van het afgesproken bedrag door het bruidspaar als compensatie van de vrij gehouden dag worden betaald. 

Voor bedrijven:
Betaling na ontvangt van de factuur, binnen 2 weken na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.

 

Technische problemen

Memories by Babette zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken en werkt met de professionele apparatuur van Nikon en diverse apparatuur in het hoogwaardig segment. 
Memories by Babette is niet aansprakelijk voor het niet leveren van alle film of fotomateriaal, bijvoorbeeld door het ontbreken van een file, of een mislukte opname. Zij probeert de dag daarentegen altijd zo goed mogelijk vast te leggen. Bij technische problemen is Memories by Babette niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van Memories by Babette uitgesloten.

Extra kosten:

Zoals dineren, parkeren

Bij een trouwfilm zal Memories by Babette een lange dag aanwezig zijn. Het is dan ook aan de klant om te zorgen voor drinken en eten op de locaties.

Indien er een vergunning nodig is om te parkeren tijdens de fotoshoot/filmopname, dient de klant dit te verstrekken aan Memories by Babette. Op deze manier wordt voorkomen dat fotograaf/videograaf de auto eerst op grote afstand moet parkeren en hierop moet worden gewacht. Bij tussentijdse verplaatsingen is fotograaf/videograaf niet verantwoordelijk voor onverwachte vertragingen, of planfouten waardoor zij foto/film momenten mist. Als er betaald geparkeerd moet worden zal de fotograaf/videograaf gebruik maken van Park Mobile indien mogelijk en de kosten achteraf in rekening brengen. 

 

Annulering en/of ziekte

Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van de Memories by Babette wordt u zo snel mogelijk op de hoogte gesteld en zal Memories by Babette haar uiterste best doen een vervanger te zoeken. Mocht dit niet lukken dan zal Memories by Babette de aanbetaling en eventueel geheel betaalde bedrag aan de klant terug storten.

Onmacht

In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf/videograaf door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte), is de aansprakelijkheid van Memories by Babette beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds aan Memories by Babette voldane bedragen of door het aanbieden van een van de vervangende fotograaf/videograaf.

Bij diefstal of plotseling (onverwachts) technisch falen van apparatuur gedurende de uitvoering van de opdracht, waaronder, maar niet beperkt tot, het verliezen of falen van computers, camera(s), geheugenkaarten of een ongeval zal de opdracht, voor zover mogelijk is, naar beste kunnen worden uitgevoerd en/of bewerkt. Bruidspaar kan fotograaf voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreke stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling.

Privacy en persoonsgegevens

Memories by Babette zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, etc) openbaar maken of doorgeven aan derden. Een kopie afspraken, contract & persoonsgegevens wordt enkel gedeeld met een vervangende fotograaf/videograaf.

 

Disclaimer

Memories by Babette is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Memories by Babette geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit technische schade, vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Memories by Babette.

Indien niet aan de genoemde voorwaarden kan worden voldaan of tussentijds punten worden gewijzigd welke niet aan de algemene voorwaarden voldoen kan Memories by Babette het contract te allen tijde eenzijdig opzeggen.